Earthen wall surrounding the city.

Earthen wall surrounding the city.